Ticket Box Kiosk

Ticket Box Kiosk installed at Pirates Adventures